Termografi Service
Forsiden | Termografi | Anvendelsesområder | Kontakt
 

Eksempler på bruk av termografi:

Påvise varmekabler:For å unngå å bore i varmekabler benyttes mer og mer termografi for å lokalisere varmekablene i gulvet. Når en ønsker å feste forskjellige komponenter til et gulv hvor det ligger varmekabler, er det viktig at man ikke borer i disse. Er man uheldig og treffer en varmekabel, kan dette føre til store kostnader med opphugging av gulv for å komme til skaden på en måte som gjør det mulig å reparere den.

Påvise vannbåren varme:Vannbåren varme er oppvarming ved hjelp av varmt vann gjennom plastrør. Skulle det oppstå lekkasje i en av sløyfene er det mulig ved hjelp av termografi å finne lekkasjepunktet, hugge opp gulvet og utbedre skaden. Det er også mulig å påvise hvor sløyfene i et anlegg ligger, hvis en f.eks. skal montere utstyr på gulvet og har bruk for å bore i gulvet. Det å lete etter rør og ledninger i en konstruksjon er vanskelig uten bruk av spesialutstyr. Hvis rørene ikke ligger for dypt i konstruksjonene, kan en ofte finne rørene igjen ved å sende varmt vann gjennom de.
Eksempel på varmekabel i støpt gulv Eksempel på sløyfe med vannbåren varme

Elektriske anleggEksempel på elektrisk utstyr som kan inspiseres med termografi:
- Transformatorer
- Brytere
- Linjeskjøte
- Distribusjonspaneler
- Elektriske koblinger
-Faseubalanse i elektriske motorer
- Kraftforsyninger

Kontroll av elektriske anlegg er sannsynligvis den eldste og mest vanlige måten å bruke termografikameraet på. Denne type inspeksjon har øket kraftig innenfor bygningssektoren de siste årene og de mest fremsynte og våkne byggherrer bruker denne inspeksjonen jevnlig..

Omtrent 25% av alt elektrisk utstyr blir ødelagt og har feil som er forårsaket av dårlige elektriske kontakter. Kontaktene kan være løse, korroderte eller ha andre defekter. Grunnen til at disse feilene ikke blir funnet, er at man ikke kan se problemet før det har oppstått en virkelig skade i komponenten. Det kan bli kortslutning og i verste fall brann. I følge statistikk fra Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern, skyldes en stor del av brannene i Norge elektriske feil.
Termografiinspeksjon kan gi tidlig varsel om en eventuell kostbar feil ved at vi finner ”hot spot” eller temperaturforskjeller som kan forårsake problemer som brann, driftsavbrudd og store reparasjonskostnader. Det kan være løse eller korroderte kontakter, overbelastning av komponenter eller overoppheting av apparater.

Det å ha muligheten til å oppdage overopphetede komponenter før det oppstår skader, gjør at vi kan planlegge en reparasjon på forhånd.
Med termografi oppdager vi og målsetter varmen forårsaket av den feilaktige komponenten. Etter som komponenten blir mer og mer skadet, øker motstanden i den elektriske ledningsevnen. Med den økende motstanden, øker også temperaturen på den skadete komponenten. De varme punktene blir lettere å se med varmekameraet.
Eksempel på varmgang i kabeltilkobling

ByggningerTermografi kan brukes til å sjekke bygninger. For eksempel kan vi sjekke at vegger og tak i huset er tilstrekkelig isolert, ikke har kuldebroer samt fukt og luftlekkasjer. De to viktigste årsakene til varmetap fra bygninger er mangelfull isolering og luftlekkasjer. Begge kan oppdages ved å se på overflaten av en bygning med et varmekamera.
Eksempel på luftlekasje

SmelteovnerI smelteovner har en ofte masse for store verdier, og produksjonen er ofte kontinuerlig. Skulle en få gjennombrenning i isolasjonen kan dette medføre store skader og mye etterarbeid. Det er derfor viktig å kunne inspisere ovnen for dårlig / defekt isolering slik at en kan foreta en kontrollert reparasjon.

Varme overflater i maskinrom på skipFor å minske risikoen for brann i maskinrom på skip har DNV anbefalt at det blir brukt termografi for å sjekke at det ikke er flater med høyere temperatur enn 220 o C som kan antenne brennbare væsker. I henhold til SOLAS, IACS/DNV regler skal slike flater isoleres eller på annen måte beskyttes for å unngå antennelse av brennbare væsker.

Eksempel på slike områder er:
- Eksosrør fra sylinder og manifold
- Indikatorventiler
- Målepunkter for temperaturelement
- Flens ved turbolader
Eksempel på varmt eksosrør ut fra en sylinder

Varme overflater i maskinrom på skipEn inspeksjon vil etter avtale med kunden forgå ved at termograføren kommer til stedet og foretar en skanning av det utstyret en vil ha kontrollert. Der en finner avvik blir det tatt et termobilde og et vanlig foto. Disse blir lagret og senere tolket på bakgrunn av andre målinger/observasjoner gjort på stedet, for eksempel lastmålinger dersom det er elektrisk utstyr som kontrolleres.

Årsaken til temperaturavvik må som nevnt tolkes. Dette krever erfaring og kompetanse. Alle avvik som blir funnet under en inspeksjon blir lagret i termograferingsutstyret, og blir i etterkant brukt til å utarbeide en skriftlig rapport med termobilde og fotografi og hvor termograføren ut fra erfaring og kompetanse tolker bildene og gir sin vurdering av avviket.


Webhotell fra TAR Data